Life is tough, but it’s tougher when you’re stupid!!!

“Life is tough, but it’s tougher when you’re stupid.” – John Wayne